Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarni internetowej drukerka.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ DRUKERKA.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 13. Postanowienia końcowe
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Drukarnia Internetowa działająca pod adresem drukerka.pl prowadzona jest przez Dagmarę Chmielniak wykonującą działalność gospodarczą pod firmą GRUPAQUEST.PL DAGMARA CHMIELNIAK wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko - Biała, NIP: 5471457121, REGON: 072274840, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@drukerka.pl, tel. +48 33 816 815 1-3.
 2. Drukarnia Internetowa drukerka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Drukarnię Internetową drukerka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Drukarni Internetowej drukerka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Drukarni przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Drukarnia Internetowa drukerka.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet.
 7. Produkty oferowane w Drukarni Internetowej są nowe, wykonywane według specyfikacji Klienta, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
 4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
DEFINICJE

 1. DRUKARNIA INTERNETOWA- drukarnia internetowa Usługodawcy działająca pod adresem drukerka.pl.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej drukerka.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej drukerka.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Usługobiorcy nie wolno korzystać z kont innych Usługobiorców oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, przy czym Usługobiorca, będący przedsiębiorcą może udzielić upoważnienia osobom przez niego zatrudnionym. Usługobiorca jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło do logowania.
 7. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Drukarni.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
 10. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych określonych przez Drukarnię Internetową.
 11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Dagmara Chmielniak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą GRUPAQUEST.PL DAGMARA CHMIELNIAK, ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko - Biała, NIP: 5471457121, REGON: 072274840.
 12. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów.
 13. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA - informacje na temat Zamówionego Produktu, w szczególności informacje dotyczące technologii druku oraz specyfikacji druku.
 14. PRODUKT – rzecz ruchoma wykonywana przez Drukarnię zgodnie z zamówionym lub przesłanym przez Klienta Projektem lub usługa, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. PROJEKT - elektroniczna wersja Produktu przesyłana przez Klienta lub wykonywana przez Drukarnię Internetową.
 16. PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI - zaakceptowanie pliku graficznego przesłanego przez Klienta, po którym następuje proces realizacji Zamówienia.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
 18. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
 20. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię Internetową uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.
 21. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Drukarni korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 2. Newsletter.
 3. Konto,
 4. System Opinii.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Drukarni odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Drukarni treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Drukarni i prezentowanych w nim materiałów.
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Drukarni w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Drukarni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa w przypadku Klientów niebędących Konsumentami. Klient niebędący Konsumentem składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Klient może samodzielnie określić cechy dotyczące wybranego Produktu poprzez jego konfigurację udostępnioną w Formularzu Zamówienia, w szczególności:
  1. Format zamawianego Produktu,
  2. Rodzaj i gramaturę materiału wykorzystanego do druku,
  3. Orientacja,
  4. Kolorystykę,
  5. Kształt,
  6. Wykończenie,
  7. Termin realizacji,
  8. Inne atrybuty do określenia, dostępne na stronie Drukarni, dotyczące wybranego Produktu.
 3. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje na temat złożonego przez Klienta Zamówienia tj. cenę wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
 4. Zamówienie, złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie powyższej procedury, wiąże tego Klienta, jeżeli Drukarnia potwierdzi jego otrzymanie.
 5. Zamówienie zostaje Przyjęte Do Realizacji po akceptacji przez Drukarnię plików dostarczonych przez Klienta.
 6. Klient dostarcza Projekt graficzny w postaci plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi.
 7. Projekt powinien być wysłany w formie plików PDF. Możliwe jest przesłanie plików w innym formacie jednak może zostać naliczona dodatkowa opłata za przepisanie pliku do formatu PDF przez Drukarnię. Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie ze standardem ISO, w zależności od rodzaju papieru - ISOcoated lub ISOuncoated.
 8. Pliki powinny być przetworzone wg tych profili ICC na komputerze Klienta.
 9. W nazwach plików należy unikać znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych (*&^, itp).
 10. Pliki PDF powinny być przygotowane w następujący sposób:
  1. być kompozytowe (nie rozseparowane),
  2. być po ostatecznych korektach tekstowych,
  3. być wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony,
  4. wszystkie czcionki powinny być zawarte w pliku (embedded) lub zamienione na krzywe,
  5. cienkie linie i inne drobne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze,
  6. minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 5 pkt, a dla krojów dwuelementowych 7 pkt, minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt,
  7. niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów,
  8. mieć uwzględnione właściwe marginesy,
  9. zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno),
  10. zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej publikacji,
  11. zawartość powinna być wyśrodkowana,
  12. w pracach dwustronnych orientacja grafiki musi odpowiadać założeniom końcowym - strona lewa do prawej; góra – dół.
 11. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić od 220 do 300 dpi.
 12. Projekty są weryfikowane przez pracownika Drukarni Internetowej wyłącznie pod kątem poprawności dotyczącej rozmiaru Projektu oraz informacji o kolorystyce. Drukarnia Internetowa nie sprawdza Projektów pod kątem poprawności językowej, ortograficznej, merytorycznej oraz nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji do Projektów nadesłanych przez Klientów, bez ich wyraźnej pisemnej prośby.
 13. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Drukarni podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi wartość brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 14. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 15. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Drukarni Internetowej.
 16. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Drukarnia drukerka.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@drukerka.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: 33 816 815 1-3.
 17. Drukarnia realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Drukarni tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 18. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
  3. Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   • formularz odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  5. Dopiero z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 18 lit. c) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 19. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT).
 20. Z chwilą akceptacji Projektu, Klient ponosi odpowiedzialność za:
 1. wydruk prac błędnie przygotowanych przez niego pod względem treści,
 2. wydruk prac błędnie przygotowanych przez niego pod względem technicznym,
 3. wydruk prac przesłanych przez niego, a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
 4. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, PayPal, DotPay.pl, TPay.pl),
 • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 60 2490 0005 0000 4500 7018 1029 (Alior Bank S.A.) GRUPAQUEST.PL Dagmara Chmielniak, ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5471457121. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Drukarni Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej (FedEx, DPD, UPS, DHL).
 3. Termin realizacji Zamówienia składa się z czasu kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika. Klient samodzielnie wybiera termin realizacji w Formularzu Zamówienia.
 4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, Konto).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drukerka.pl.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drukerka.pl lub pisemnie na adres: ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko - Biała.
 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko - Biała.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Drukarni Internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@drukerka.pl.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 •  
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
    2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
    3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko - Biała.
    4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
    5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
    7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
    9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
    10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w przypadku świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
    11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 •  
 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem drukerka.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Dagmary Chmielniak wykonującej działalność gospodarczą pod GRUPAQUEST.PL DAGMARA CHMIELNIAK, ul. Michała Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko - Biała, NIP: 5471457121, REGON: 072274840. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony drukerka.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony drukerka.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

    1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
    2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
    3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
    4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
    5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
    6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Drukarnię Internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Drukarnią Internetową, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.